Писмата на Христос – Писмо 5, стр. 1

Аз, ХРИСТОС, диктувам това ПИСМО, за да очертая ясно скритата РЕАЛНОСТ, която наричам също „ВСЕМИРНА” и „БОЖЕСТВЕНА”. Така ще ви помогна да отворите умовете си и да разберете, че макар и да сте „личности”, ТОВА, КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕСТВО“ и „ИНДИВИДУАЛНОСТ”, САМО ПО СЕБЕ СИ е Всемирно – Вечно – Необятно – Всеобхватно, без начало и без край.

За хората, които са избрали да прочетат Писмо 5 преди предишните ми Писма, които описват живота и истинското ми учение на Земята, ще отбележа още веднъж, че моята реална същност на „Исус” ХРИСТОС по никакъв начин не трябва да се бърка с „Исус” от Новия Завет.

Тъй като моите първоначални учения, под формата на четирите Евангелия, бяха разпространени по целия свят и тълкувани напълно погрешно, намерението ми е да започна да ви уча на ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО. Затова е наложително да ви обясня истинското значение на първоначалната терминология, както е записана в Евангелията, за да разсея и в крайна сметка да изкореня от вашето съзнание недоразуменията, които са подвели поколения търсачи на духовност и които упорито са се запазили от времето, когато живеех на Земята. Тогава умишлено въведох понятието „Отец“, с което наричах „Бога“, за да опиша Реалността във и зад съществуването. Направих го поради две причини:

На първо място, както обясних в Писмо 1, когато получих просветление в пустинята, ми беше дадена възможност да видя, че концепциите за Създателя на Вселената, както са „разкрити” от юдейските пророци, са напълно погрешни.

На второ място, беше ми дадено да възприема ясно – и да разбера напълно – истинското естество на Създателя. Осъзнах, че Той притежава родителска същност – задоволява нуждите на творението по ясно очертани, конкретни начини, сходни с тези на бащата и майката. Всъщност разбрах, че родителските импулси и пориви, цялата любов, които присъстват във всяко живо нещо, са били извлечени директно от Създателя, от самия живот и съществуване. „Видях” също, че творението е видимо проявление на Всемирните Съзидателни Импулси на Съществуването и затова човечеството би могло да се определи като Негово потомство.

Затова беше съвсем естествено да казвам „Отец“, по-специално „Баща-Майка“, когато говорех за Създателя, защото за мен Той наистина беше такъв във всеки аспект. Но предвид настойчивостта на евреите жената да заема подчинена позиция в тяхното ежедневие, споменавах само „Отец”, за да избегна съпротивата им и да спечеля одобрението им на новата терминология.

Въведох това понятие и за да им помогна да осъзнаят, че техните представи за Йехова и строгостта на юдейските закони са напълно погрешни. Като използвах новия термин „Отец”, за да опиша Твореца – Съзидателния Импулс във и зад съществуването, – също така показвах ясно, че съм донесъл изцяло ново учение, противоположно на приетото варване в един „Бог”, който отхвърля определени хора и им изпраща бедствия като възмездие.

Искам да разберете напълно, че никъде в Новия ви Завет не става ясно, че донесох учение, изцяло противоположно на доктрините в Стария. Затова не можете да се доверявате, приемате или да се позовавате на Новия Завет като на истинско свидетелство за живота и ученията ми.

Един правдив и точен летопис за моята личност и просветлена натура, за емоционалните ми нагласи и проповедите ми, щеше да покаже пределно ясно, че старите еврейски религиозни постулати и моето просветлено учение са диаметрално противоположни във всеки аспект.

Юдейската религия е една от крайните материалистични концепции. Със сигурност има писания, от които духовно просветлените евреи са черпили и продължават да черпят мистични възприятия за ИЗТОЧНИКА на нашето СЪЩЕСТВО. Тези хора трябва да бъдат много почитани и уважавани заради трансцеденталното състояние на ума си. Но когато писанията на пророците достигат до обикновения мъж и жена, техните послания предават различни, налагащи контрол идеи, които са чисто човешки и погрешни. „Бог отгоре” не властва над „добро” или „зло”. Ако беше така, светът нямаше да се намира в такова потресаващо състояние на катаклизми и страдания.

Донесох ново учение, чиято изключителна цел е да запознае хората с всемирността и любовта, с всепроникващото, но и трансцедентално естество на… „ОНОВА”…, КОЕТО Е ДАЛО ВИДИМО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОТО СЪЗИДАНИЕ.

Искам да подчертая това достатъчно ясно, за да дам възможност на търсещите Истината да се избавят от всеки остатък на вярването, че съм бил просто един от дългата поредица еврейски пророци и съм продължил да проповядвам техните теории за един всемогъщ Йехова, който изпитва противоречиви чувства към собственото си творение.

Страхът от ортодоксалните юдеи застави учениците ми да се придържат към това, което тези хора бяха решили да кажат на обществото за мен. Не забравяйте, че за да привлекат нови привърженици на Християнството, моите последователи не се осмеляваха да отхвърлят Стария Завет, който беше обединявал евреите от векове, затова от ученията ми използваха само това, което беше съвместимо със старите религиозни вярвания, и добавяха подходящи тези. Изброиха и описаха родословието ми, за да уверят юдейския народ, че съм потомък на цар Давид. Защо ли е трябвало да се занимават с това, освен ако не са искали да стане ясно, че съм чист евреин с древно потекло, следователно мога да бъда кандидат за Месия?

Ако наистина бяха осъзнали, че съм дошъл на Земята, за да ги откъсна от миналото и да положа основите на съвсем ново бъдеще ­– на ново разбиране и нови действия, – щяха храбро да положат усилия да се уверят, че хората са наясно с истинските цели, които ме движеха до деня на смъртта ми.

Но те не го направиха. Прикриха голяма част от това, на което се опитвах да ги науча тогава.

Стефан, мой ученик със смело сърце, не се боеше толкова да говори открито за моите истински проповеди. И макар също да бяха разкрасени, той все пак беше убит с камъни.

Трябва да разберете, че животът на моите последователи беше пълен с опасности и никак не е чудно, че истинското ми учение беше покрито с традиционно мислене, за да стане по-приемливо за обществеността.

Дори и да възникнат ожесточени спорове, аз ви казвам, че „Християнството” разкрива само някои от моите послания и изцеления – тези, които не влизат в прекалено силно противоречие с юдейската доктрина. Религията беше измислена от моите първи ученици и от Павел, след като встъпи в длъжност в Антиохия, така че да поддържа евреите обединени, доколкото е възможно, и да въведе новопокръстени езичници в лоното. Така целесъобразността се превърна в аспект от Християнското мислене.

Това е истината за живота и смъртта ми на Земята. Тя ще породи разногласия, защото хората държат на своите съкровени вярвания и се разделят с тях само с болката на тези, които губят най-ценните си притежания. Въпреки това, колкото и скъпи да са вярванията, те са само вярвания, а не сигурна основа, върху която да се изгради нов живот.

Сега, когато се връщам при вас чрез тези Писма, отново правя всичко възможно – според параметрите на вашите човешки възприятия – да ви опиша Реалността, Източника на вашето Същество, който е дал начало на Вселената и самия живот.

Точно както преди две хиляди години, сега идвам отново чрез посредничеството на тези Писма, за да положа основите за бъдеща духовна еволюция през следващото хилядолетие, тъй като духовното ви развитие може да възникне единствено от вашите по-задълбочени възприятия и разбиране за естеството на съществуването и на… „ОНОВА”…, ОТ КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ. Защото това, което възприемате ясно, формира условията, в които живеете.

Тъй като не разбирате своя истински духовен произход, сте постоянно въвлечени във войни и сте създали за себе си такива земни условия, които са едновременно позор за човешкото съзнание и източник на различни страдания.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Това, което съм

Вашият коментар