Членство в Сдружение “ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза ХРИСТОВИЯТ ПЪТ (CHRIST’S WAY Association) е независимо самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел на физически и юридически лица, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пловдивски Окръжен Съд с РЕШЕНИЕ 45 / 05.02.2016 г.

Цели на Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ

  1. Да развива и утвърждава духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество;
  2. Да подпомага хората, интересуващи се от идеи и практики за духовно и личностно развитие, да се запознаят и вникнат по-дълбоко в житейските философии, представени, произлизащи или директно свързани със Христовото Духовно Учение;
  3. Да насочи общественото внимание към духовните ценности и поведението на хората един към друг;
  4. Да полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви в обществото;
  5. Да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии в духовните сфери на обществения живот;
  6. Да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
  7. Да се стреми да подобрява качеството на живот на хората, като им помага да достигнат до вътрешната си сила и хармония;
  8. Да стимулира равнопоставено отношение между половете, всички етноси и религиозни групи;
  9. Да подпомага и защитава интересите на членовете на Сдружението;
  10. Други цели, позволени от закона.

Членство в Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ

Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия. Член на Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ може да бъде всяко юридическо и пълнолетно физическо лице, което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред. Членството може да бъде пълноправно, асоциирано и почетно.

За да станете член на Сдружението, попълнете “ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за членство”, указано в глава “Документи”, и изпратете сканирано копие (или снимка) на имейл info@pismatanahristos.com. Управителят разглежда молбата и се произнася по кандидатурата в едномесечен срок (обикно в рамките на няколко дни).

Членският внос е годишен, определя се от самия член, но в размер, не по-малък от 20 (двадесет) лева. Внася се всяка календарна година до 25-ти декември в касата на Сдружението или по банков път:

Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ
(CHRIST’S WAY Association)
IBAN: BG90RZBB91551007438900
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

Документи на Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Сдружение ХРИСТОВИЯТ ПЪТ