Устав на Сдружението

УСТАВ на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
“ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”

приет на учредително събрание,
състояло се в гр. Пловдив на 25.01.2016 г.

Глава Първа
СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ,
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”, наричано за краткост „Сдружение“, е независимо самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел в обществена полза на физически и юридически лица, обединени за постигане на целите, посочени в чл. 4 на настоящия Устав.
(2) Сдружението е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си, с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
(3) Сдружението е създадено без ограничителен срок или прекратително условие.
Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението се изписва на:
– български език като: Сдружение „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”;
– английски език като: CHRIST’S WAY Association.
(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер.
(3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
(4) Сдружението може да има своя емблема, атрибути и печат.
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. Пловдив 4003, община Пловдив, Район „Северен”, ул. „Бистрица” № 5.

Глава Втора
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 4. Целите на Сдружението са:
1. Да развива и утвърждава духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество;
2. Да подпомага хората, интересуващи се от идеи и практики за духовно и личностно развитие, да се запознаят и вникнат по-дълбоко в житейските философии, представени, произлизащи или директно свързани със Христовото Духовно Учение от изданията с оригинално заглавие „Christ returns – speaks his truth”, в български превод ”Писмата на Христос”;
3. Да насочи общественото внимание към духовните ценности и поведението на хората един към друг;
4. Да полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви в обществото;
5. Да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии в духовните сфери на обществения живот;
6. Да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
7. Да се стреми да подобрява качеството на живот на хората, като им помага да достигнат до вътрешната си сила и хармония;
8. Да стимулира равнопоставено отношение между половете, всички етноси и религиозни групи;
9. Да подпомага и защитава интересите на членовете на Сдружението;
10. Други цели, позволени от закона.

Чл. 5. Средствата за постигане целите на Сдружението. За да изпълнява своите цели, Сдружението може да използва всякакви разрешени от закона средства, като:
1. Организира издателска и рекламна дейност, срещи, курсове, семинари, културни и други мероприятия, с цел популяризиране дейността на сдружението;
2. Създава и поддържа интернет страница, както и онлайн библиотека с материали, свързани с духовното и личностното развитие;
3. Осъществява и развива вътрешно и международно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества и асоциации със сродна цел по повод събиране и усвояване на информация за духовно и личностно развитие;
4. Участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции;
5. Мотивира и насърчава своите членове за участие в обществено-полезни дейности чрез личен труд и предоставяне на интелектуални и други ресурси за изпълнение на целите на Сдружението;
6. Организиране на дарителски акции и популяризиране примера на дарителите;
7. Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните цели на Сдружението;
8. Работи за създаване на неформални структури от творчески тип и мрежа от сътрудници и спомоществователи за осъществяване целите на Сдружението;
9. Извършва директно и индиректно идейно подпомагане на физически и юридически лица, споделящи целите на сдружението;
10. Осъществява партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на духовното и личностно развитие;
11. Популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от семинари и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на обществото към целите на Сдружението;
12. Използва за постигане на целите си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина; приходи от реклама и спонсорска дейност; приходи от културни и други мероприятия; доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности;
13. Създаване и поддържане на помещения, необходими за постигане целите на Сдружението;
14. Осъществява всякакви помощни дейности за постигане целите на Сдружението, които не противоречат на националното законодателство.

Глава Трета
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. Предметът на дейност на Сдружението обхваща дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на развитието и утвърждаването на духовните ценности и гражданското общество;
1. Издателска и рекламна дейност – превод, подготовка, издаване и разпространение на печатни издания и материали;
2. Просветна дейност – организация и провеждане на обучения, курсове, семинари, конференции и други събития;
3. Консултантска дейност – предоставяне на консултации, извършване на изследвания, анализи и други;
4. Конферентна дейност – организиране и провеждане на конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;
5. Други стопански дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на неговите цели.

Глава Четвърта
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 7. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание;
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителят.
(3) Сдружението се представлява от Управителя.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 8. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението (членовете-учредители, редовите членове, асоциираните и почетните членове) лично или чрез упълномощен представител.
Чл. 9. (1) Членовете-юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Упълномощените нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
Чл. 10. Компетентност на Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Избира и освобождава Управителя;
3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
4. Приема бюджета на Сдружението;
5. Приема отчета за дейността на Управителя;
6. Отменя решения на Управителя, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на Сдружението.
Чл. 11. (1) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(2) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(3) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган.
Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в последния случай Управителят в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се обнародва в един национален ежедневник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 13. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез пълномощници най-малко половината от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на явилите се членове;
Чл. 14 (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 15. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 10, т. 1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛ
Чл. 16. (1) На основание чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ функциите на управителен съвет ще се изпълняват от едно лице – управител, който еднолично ще управлява и представлява Сдружението.
(2) Управителят представлява Сдружението.
(3) Управител се избира за срок от пет години и изпълнява функциите си до избор на нов Управител.
(4) Управителят може да бъде преизбиран без ограничение.
(5) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и да пази тайните му.
Чл. 17. Компетентност на Управителя:
1. Взема решения за участия в други организации;
2. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
3. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
4. Определя адреса на управление на Сдружението;
5. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на действащите нормативни разпоредби и устава;
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
7. Ежегодно подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
9. Изпълнява задълженията предвидени от Устава;
10. Сключва трудови и граждански договори, включително и със самия себе си, за изпълнение на определени проекти за постигане целите и задачите на Сдружението;
11. Определя необходимостта, броя, вида на щатовете за сътрудници и техните възнаграждения;
12. Приема и освобождава членове на Сдружението;
13. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
14. Определя ликвидатор;
15. Приема вътрешно-нормативни документи на Сдружението;
16. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от компетентност на Общото събранието.

Глава Пета
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 18. (1) Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя изцяло
идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.
(3) Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.
Чл. 19. (1) В Сдружението съществува три вида членство:
1. Пълноправно;
2. Асоциирано;
3. Почетно.
(2) Пълноправни членове са онези членове, които са приети по установения в Устава ред като такива.
(3) Асоциирани членове са онези членове, които съдействат за постигане на целите на
Сдружението, но по обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни членове.
(4) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически или юридически лица от страната и чужбина, които имат съществен принос за постигане целите на Сдружението.
(5) Асоциираните и почетните членове на Сдружението имат всички права на пълноправни членове, с изключение на правото да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението. Те имат право на съвещателен глас при гласуване в Общото събрание.
Чл. 20. (1) Приемането на нови членове в Сдружението се извършва от Управителя.
(2) Кандидатите отправят писмена молба за членство по образец до Управителя, който разглежда молбата и се произнася по кандидатурата задължително в едномесечен срок.
(3) Членството се счита възникнало от датата на решението за приемане. Редовните членове участват в Общото събрание с по един глас.
(4) Лицата, учредители на Сдружението (вписани в протокола от Учредителното събрание и подписали настоящия Устав при неговото приемане) се считат за пълноправни членове на Сдружението по право.
Чл. 21. Права на членовете на Сдружението:
(1) Членовете имат равни права и носят равни отговорности.
(2) Всеки редовен член има право:
1. На един глас в Общото събрание, като гласува лично или чрез свой представител;
2. Да избира и да бъде избиран в органите за управление;
3. Да получават информация за дейността на Сдружението;
4. Да внасят пред Управителя предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението;
5. Да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
6. Да получават подкрепа и помощ при изграждане на партньорства;
7. Да изразява и отстоява свободно и публично становища по всички въпроси от дейността на Сдружението и неговите органи за управление;
8. Да прави предложения и препоръки и да следи за реализацията им;
9. Да получава възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично;
10. Да участва и да се ползва от всички мероприятия, организирани от Сдружението;
11. Да напуска Сдружението по собствено желание.
Чл. 22. Задължения на всеки член на Сдружението:
1. Да спазва вътрешните правила и Устава на Сдружението, да работи за постигане на целите и идеите му и да участва в неговите прояви;
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителя;
3. Да спазва в своята дейност утвърдените от Сдружението морални и етични правила;
4. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и с поведението си да утвърждава престижа, авторитета и влиянието на Сдружението;
5. Да полага грижи за стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
6. Да не използва, по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на неговия Устав.
7. Да изпълнява добросъвестно и в срок задълженията си към сдружението, поети за решаване на конкретни задачи;
8. Да плаща редовно годишен членски внос в размер, определен от самия него, но не по-малко от 20 (двадесет) лева.
Чл. 23. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Чл. 24. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидения в този устав членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
Чл. 25. (1) Членският внос е годишен.
(2) Размерът на годишния членски внос се определя от самия член, но в размер, не по-малък от 20 (двадесет) лева.
(3) Членският внос се внася всяка календарна година до 25-ти декември в касата на Сдружението или по банков път.
Чл. 26. (1) Членството в Сдружението се прекратява при:
1. С едностранно писмено заявление, отправено до Управителния орган на Сдружението. В този случай членството се счита прекратено от датата на депозиране на заявлението пред Управителния орган на Сдружението;
2. Изключване;
3. Прекратяване на Сдружението;
4. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице-член;
5. Прекратяване на дейността на юридическото лице-член;
(2) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния орган, когато с действието или бездействието си злепоставя и накърнява интересите, доброто име и/или обществената репутация на Сдружението; когато изключваният системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава; при злоупотреба с имуществото на Сдружението и финансовите спекулации. Изключеният член няма право на връщане на внесения членски внос.
(3) Отпадане на членството е налице, когато повече от две години не бъде внасян членски внос и при неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния орган по документи и с решение на Управителния орган.
(4) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.
(5) При прекратяване на членството в Сдружението направените вноски не се връщат.

Глава Шеста
ИМУЩЕСТВО

Чл. 27. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
Чл. 28. Финансовите средства на Сдружението се набират от членски внос; дарения от спомоществователи; национални и международни програми, осигуряващи финансиране на нестопански организации; приходи от осъществяването на стопанска дейност, както и от всички останали придобивни способи, допустими от закона.
Чл. 29. Разходите се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния орган и приет от Общото събрание.

Глава Седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,
ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 30. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите;
2. С решение на окръжния съд, по иск на прокурора или на всеки заинтересован, в предвидените от закона случаи.
Чл. 31. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителя или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
Чл. 32. (1) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори по възможност кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
(2) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
5. Роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(3) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се разпределя с решение на Управителния орган на Сдружението.

Глава Осма
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (1) За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и ЗЮЛНЦ.
(2) Настоящият устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 25.01.2016 година в гр. Пловдив, и е подписан от членовете на членовете-учредители на Сдружение „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Устав на Сдружението