Съзнанието – Всемирно, Божествено, Христово

Съзнанието

Всемирно, Божествено, Христово

24.01.2021 г., 31.01.2021 г.
Място: Фейсбук групата на
“Писмата на Христос”
Темата представя: Гергана Иванова

От миналите ни дискусии, където Маргарита говори за Съзнание и Подсъзнание в човешкото, в мен се пови въпросът: Какво е Човешко съзнание? Отговор на този въпрос, от моя гледна точка, ще дам в следващата дискусия. За да стигнем до определението какво е Човешкото Съзнание, трябва да тръгнем от Висшите Нива на Съзнание. Така се появи идеята да направя една схематична класификация на Съзнанието, дадено ни от Писмата, и да дам един вид кратки определения за различните Нива на Съзнание. Някои от определенията са директни цитати, други са направени от мен като разсъждения и изводи. Трябва да отбележа, че тази класификация не е изчерпателна и е Условна, защото всички съзнания са единени в Единното Енергийно Поле, което ние наричаме Бог/Отца. В Писмата се говори предимно за: Всемирно Съзнание, Божествено Съзнание, Христово Съзнание и Човешко Съзнание и по-малко за съзнанията на растителния и животински свят. Всяко едно от тези съзнания, може да бъде разгледано в отделна дискусия. Днес ще наблегна на Всемирното и Божественото, а следващият път за Христовото и Човешкото съзнание.

И така: Какво е Съзнание?

В Писмата многократно се споменава, че Съзнанието е Живот и Животът е Съзнание. Казва се, че всичко във Вселената е Съзнание. Всичко на Земята е енергия на съзнание, проявена във видима форма. Освен това се споменава и че съществуват определени НИВА, ИЗМЕРЕНИЯ, АСПЕКТИ и ФОРМИ на Съзнанието, както и Модели на съзнание, които можем да наречем „програми“, за които говори Маргарита в миналите 2 теми.

И така,

ИЗМЕРЕНИЯ, НИВА, АСПЕКТИ и ФОРМИ на Съзнанието:

– ИЗМЕРЕНИЯ на Съзнанието – „Има ДВЕ ИЗМЕРЕНИЯ на СЪЗНАНИЕ, едновременно във и отвъд вашето земно ниво на съществуване – на тежката „материя” и „твърдата форма“. – Писмо 5, Учебно издание: стр. 260, §109.

В Писмо 2 Христос споменава, че има и други измерения, за които да се грижи, така че може да се заключи, че съществуват повече от 2 измерения, но никъде конкретно не се споменава кои са те. Като се има предвид че Христос е отвъд земното съществуване заключавам, че тези други Измерения са Извън земно съществуване на твърда материя.

– НИВА на Съзнанието – те зависят от Честотата на Вибрация на съзнанието. Разделила съм ги на 2 основни групи:

  1. Според Нивото на Съществуване: Във и отвъд Земното съществуване.

а) Във земното ниво на съществуване: Нисши и Висши

– Нисши нива на Съзнание – материални. Това са Нисши модели на съзнание, които са най-отдалечени от Божественото Намерение – ЧС.

– Висши нива на Съзнание – духовни. Това са Висши модели на съзнание, които са най-близки до Божественото Намерение – ХС, БС, ВС.

б) Отвъд земното ниво на съществуване – в Писмата само се споменава за тях, защото те не са цел на нашето пътуване, но все пак е добре да ги отбележим. В този вид Нива на съзнание има определена йерархия на съществуване, като се започне от най-ниските нива, т.н. „астрални“, и се стигне до най-висшите нива – на адепти/учители като Христос, Мохамед, Буда и т.н.

  1. Според Човешката видимост: видими и невидими нива на съзнание:

а) видими – всичко, което е в диапазона на видимия спектър на Човека.

б) невидимите са Извън този диапазон – Микро Космоса – атоми, молекули, клетки. Една голяма част от невидимите са в Макро Космоса – планети, далечни звезди и галактики, които няма как да се видят с невъоръжено око.

Важно е са се каже, че „Всяко ниво на съзнание създава и се проявява като различни условия на съществуване.“

Тук е мястото да се каже какво е Честотата на вибрация на Съзнанието. Всичко във вселената е енергия. Енергийните частици трептят – вибрират. Броят на трептенията за единица време се нарича Честота на Вибрацията – измерва се в Херца. Честотата на вибрация на Съзнанието се определя от умствените и емоционални мисловни форми. Мисловните и емоционални форми създават свои собствени вибрационни честоти в съзнанието, както вибрацията на звуковите вълни произвежда тон.

Колкото по-високи са честотите на вибрации на индивидуалното съзнание, толкова по-извисени и по-съвършени са формите, създадени в ума. Колкото по-ниски са честотите на вибрации, толкова по-отдалечени от Всемирното са формите, създадени в ума. При ниските честоти на вибрации на съзнанието казваме, че съзнанието е завладяно от подбудите на егото. Тук е мястото да се спомене, че най-ниската вибрационна честота на съзнанието е Страха – от 0,2 до 2,2 херца, най- високата е Безусловната Любов. Честотата на ЛЮБОВТА е от 150 херца нагоре, а на Безусловната Любов – над 205 херца.

– ФОРМИ на Съзнанието – Тук класификацията също е голяма, но аз съм ги разделила на 3 основни групи:

а) според формата на живот:

­– жива материя – растителния и животинския свят, в това число хората (мъже или жени).

– нежива материя – елементи на „материята“ – атоми, молекули, въздух, вода, огън, минерали и т.н.

– Извън-Земни Форми на живот – само ги споменавам, в Писмата не се говори за тях, но това не означава, че не съществуват.

б) Според полярността на мисълта:

– форми на негативно съзнание.

– форми на позитивно съзнание.

в) специфични форми на съзнание на хората: идеи, думи, мисли, чувства, съмнение и други. Ще разгледам само някои от тях.

Думи – „Всяка ДУМА означава много специална форма на „съзнание“. Така изначалната ДУМА в „Съзнанието на Съзидателната Сила“ се проявява във видимия свят. ДУМАТА, следователно „Моделът на Съзнание“, остава в БОЖЕСТВЕНИЯ СЪЗИДАТЕЛЕН УМ и се възпроизвежда непрестанно.“Писмо 1, Учебно издание: стр. 38, §100.

Тук възникват други въпроси: Има ли разлика от Изначалната дума и думите, които използва човека при общуване? Ако има, кои са тези Изначални думи? Тези въпроси засега остават открити.

„Формите на съзнание“, въплътени в думите, са невидими, но те са „специфични, отделни единици съществуване“, които носят в себе си живота на съзнанието и са магнитно предопределени да харесват други „форми на съзнание“. Сходните неща се привличат.“Писмо 8, Учебно издание: стр. 444, §173.

Мисли – Мислите са една от функциите на Ума. Мислите са електрически импулси в мозъка и са електромагнитна сила, която приема форма. Могат да бъдат съзидателни и разрушителни.

Съмнение – Съмнението създава свои собствени „форми на съзнание“, които разрушават прогреса.

Един заключителен цитат за формите на съзнание: „И единствено „формите на съзнание“ на хората – мисли, думи, чувства, действия – създават плътна преграда между тяхното и Всемирното Съзидателно Съзнание, което изцяло изпълва Вселената.“Писмо 1, Учебно издание: стр. 49, §145.

– АСПЕКТИ на Съзнанието – „Бащиния Аспект“ и „Майчиния Аспект“ на Божественото Съзнание. Знаем, че в Писмата Христос нарича Божественото Съзнание „Баща-Майка-Живот“.

– „Естеството” на „Бащата” е да бъде активен, съзидателен и да извършва работата по сътворението. „Съзнанието Баща” осигурява енергията на „действие и движеща сила”.

– „Естеството” на „Майката” е да дава форма на „плана” на електрическото съзнание, предприет от „Бащата”. „Съзнанието Майка” е „свързването”.

Преди да премина към разглеждане на Всемирното и Божествено Съзнание, искам да спомена и едно друго разделение на съзнанието, което не можах да включа към никоя категория, но считам за необходимо да спомена без да ги коментирам подробно. Това е разделението на съзнанието на „колективно“ и „индивидуализирано“.

Нека сега премина Към различните Съзнания, като започна по Възходящ ред и ще давам възможно най-кратки определения за тези Нива на Съзнание.

1. Всемирно Съзнание (ВС)

Всемирното Съзнание е всичко, което изпълва Вселената – Микро и Макро Космоса взети заедно. Бих казала на ВСЕМИРА, защото е напълно възможно да съществуват други вселени. В Писмата Христос използва изрази като „отвъд вселената“, „цялата ви Вселена“, „вашата Вселена“ – което говори за наличието на други вселени. Наскоро гледах филма „Нееднородност на пространството“, в който руският Учен Николай Левашов казва, че нашата вселена има мерност L7 = 3.00017.

Всемирното Съзнание е самото ПРОСТРАНСТВО. Всемирното Съзнание е Съзидателно, то е всяко листо, дърво, насекомо, птица, животно и човек. Във Всемирното Съзнание съществуват Измерения, които са „висши“ и „нисши“. „Висшите“ са така наречените „духовни измерения“, а „нисшите“ са измеренията на твърдата материя.

ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ на СЪЗНАНИЕТО е САМОТО ПРОСТРАНСТВО и се намира в две състояния – равновесие и действие или проявление и не-проявление.

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е Източника на Всички СъществаЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ е видимо проявено Всемирно СЪЗНАНИЕ.

ТО е навсякъде, без да е забележимо.

ТО Е НЕДОСТЪПНО. ТО Е В РАВНОВЕСИЕ – състояние на ТИШИНА и НЕПОДВИЖНОСТ.

Естеството на Всемирното Съзнание е Светлина.

ЕСТЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е НАМЕРЕНИЕ – неподвижно и в равновесие.

НАМЕРЕНИЕ НА ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е ЦЕЛОСТТА на ВОЛЯ и ЦЕЛ – във всемирно равновесие.

ВСЕМИРНАТА ВОЛЯ е ВСЕМИРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,

ВСЕМИРНАТА ЦЕЛ е ВСЕМИРНА ЛЮБОВ

Волята и Целта – придават форма на всичко видимо и невидимо, както и на човешките импулси.

„Естеството“ на ВС е растеж, закрила, подхранване (физическо, умствено, духовно), изцеление и задоволяване на нуждите, всичко в система на закон и ред.

Цитат: „Искам да ОСЪЗНАЕТЕ, че ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ е ИЗМЕРЕНИЕ на неоформени ИМПУЛСИ. То не съдържа планове на съзидание. То е в състояние на НЕДЕЛИМА ФОРМА.“Писмо 5, Учебно издание: стр. 265, §130.

Във ВС действат неизменни Всемирни Закони на Съществуване. ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ контролират способността да създаваме нови обстоятелства, обкръжаваща среда и взаимоотношения, нашите постижения или провали. Духовните Закони са напълно различни от Физичните закони на съществуването, но са взаимно свързани. Ще спомена само някои от духовни закони, защото се надявам да ги разгледаме в отделна дискусия:

­– Законът за „Причинно-следствената връзка“ („Ще пожънете каквото сте посели“) – свързан с мислите и чувствата.

­– Закони на електромагнетизма ­– свързани с материалния свят. Електромагнетизмът е ИМПУЛСЪТ, който създава Закона за сеитбата и жътвата, както и формите във фундаменталното поле на енергийните частици.

– Закон за свободната воля.

„Това, в което дълбоко в себе си ВЯРВАТЕ, че сте – добри или лоши, – такива ще станете.“ С този закон се обяснява т.н. само-програмиране.

„Това, от което се СТРАХУВАТЕ, че другите ще ви причинят, те ще ви го причинят.

Това, което се НАДЯВАТЕ да направят за вас, най-напред трябва да направите за тях, защото така създавате „модел на съзнание“, който ще се върне, за да ви благослови – дотолкова, доколкото сте ги благословили и вие.

Това, от което се БОИТЕ, че ще се разболеете, именно то ще ви повали, защото сте изградили „модел на съзнание“ на болестта, която най-малко искате.

Това, което изпращате чрез ума и сърцето си, своевременно се връща при вас под една или друга форма. Но помнете, че винаги е съизмеримо. Силно емоционалните мисли са „семена съзнание“, посадени в „полето“ на вашето.“ Писмо 1, Учебно издание: стр. 49, §147.

2. Божествено Съзнание (БС)

Какво е Божествено Съзнание? За да отговорим на този въпрос, трябва да тръгнем от ВС. ВС е ИЗТОЧНИКЪТ на нашето СЪЩЕСТВО и се намира в две състояния – равновесие и действие. Когато е в състояние на равновесие, няма движение, всичко е в покой, Нямаме Проявление, Нямаме Живот, Няма Аз. Аз-ът не е проявен.

Когато е в АКТИВНО състояние, тогава имаме действие, имаме движение, имаме ИМПУЛС, имаме Проявление. Тогава Аз-ът е Проявен. Точно това Активно състояние на ВС е Божествено Съзнание – измерението, където сме били заченати и получили индивидуалност. С други думи БС е ВС излязло от равновесие, за да се ПРОЯВИ в материализираното съзнание, във индивидуалност.

И още веднъж: БС е Активното състояние на ВС. БС е ПРОЯВЕНО ВС. БС е излязло от Равновесие ВС.

Как става това излизане от равновесие?

За да имаме Проявление, задължително трябва да имаме Движение – трябва да има Импулс. Всички знаем, че за да се сътвори живот чрез сексуален акт, трябва да има движение. Няма ли движение, няма еякулация, няма и нов живот. Основните импулси на Проявлението са два: Действие и Свързване-Отхвърляне. За да се осъществи Движението, трябва да съществуват Импулси, при това противоположни импулси (+) и (–). Между тези два противоположни импулса действат Сили на Привличане и Отблъскване, наречени Електромагнетизъм.

Тук следващите цитати дават и определение за ДВАТА ОСНОВНИ ИМПУЛСА на сътворението:

„Единият импулс на съзидание e „Аз”-ът на ДЕЙНОСТТА. Той е всемирен и произтича само от един източник. „Дейност” представлява движение в СЪЗНАНИЕТО и СЪЗНАНИЕ в движението.

Другият съзидателен импулс, образно казано, притежава „две лица, които гледат в противоположни посоки”: СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ “/ ПРИВЛИЧАНЕ и ОТБЛЪСКВАНЕ.“Писмо 5, Учебно издание: стр. 276, §166-167.

Важен цитат: „Докато ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ не може да бъде открито, тъй като остава завинаги в равновесие в пространството, то в честотите на вибрации на същото това пространство първичните импулси „Действие – Свързване/Отхвърляне“ работят заедно във видимото измерение и са доловими за вашите сетива като електромагнетизъм. И ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, и вашата душа остават необезпокоявани в тишината и покоя на равновесието в пространството. Земното съзнание съзидава във времето и пространството, както и в различните честоти на вибрации на материализираното съзнание.“Писмо 6, Учебно издание: стр. 288, §18.

„Никога не забравяйте, че ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО се намира в две състояния – равновесие и действие.“ – Писмо 9, Учебно издание: стр. 475, §61.

В Писмо 6 се обяснява разликата между ВС и БС:

„Може би се питате каква е разликата между Всемирното и Божественото Съзнание.

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е ВСЕМИРНОТО ЦАРСТВО на ПРОСТРАНСТВО, до което никой няма достъп и не може да влезе, тъй като ТО се намира в състояние на равновесие и автономна енергия.

БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ е повторното единение във ВСЕМИРНОТО на първичните ИМПУЛСИ, освободени в момента на ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ, за да станат едновременно дейността и същността на творението.

Тези Импулси се разделят с експлозия и после се събират отново в състояние на взаимно сдържане. ТЕ са предопределени да работят завинаги в сътвореното царство, както заедно – сдържани в равновесие, така и поотделно – проявени като енергии. Науката може да проникне само в това царство на БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ.“ – Писмо 6, Учебно издание: стр. 300, §57-60.

3. Христово Съзнание (ХС)

Както и първите две, Всемирното и Божественото така и Христовото са Висши Духовни Нива на Съзнание.

За Христовото съзнание може да се говори от две гледни точки: като съзнанието на индивидуалността Исус, пребивавала на Земята преди 2020 г., и като Най-висшето Измерение на Божественото Съзнание, което е най-близо до ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ на СЪЗНАНИЕТО.

В първия случай е ясно и няма нужда от коментар, това е Индивидуализираното съзнание на Исус, който след просветлението бива наречен Христос.

„Твърди се, че Йосиф споменава друг Исус, но това не е вярно. Аз, който по-късно станах ХРИСТОС и извърших така наречените „чудеса“ на изцеление и материализиране, бях този бунтовник.“Писмо 1, Учебно издание: стр. 27, §63.

„Просветлението, което преживях в пустинята, ми позволи да постигна до голяма степен ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, още докато бях на Земята.“Писмо 1, Учебно издание: стр. 67, §212.

Щом Исус е достигнал до Христовото съзнание още докато е бил на Земята, значи и ние, хората, бихме могли да го сторим. Не казвам, че е лесно, само казвам, че не е невъзможно. И мисля, че всички ние сме се запътили на там.

От втората гледна точка, бих казала, че ХС е „колективно съзнание“ отвъд земното съществуване, което е най-висшето Измерение на БС. Това е измерение, в което индивидуалностите са в Единение, затова е и колективно. Можем още да го наречем Квантово поле на Съзнанието.

Направих този извод, че ХС е „колективно съзнание“, първо, когато Христос говори за себе си и Мохамед, че те и двамата са в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, и двамата са индивидуализации на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. След това от изрази като: „НИЕ и БРАТСТВОТО в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ“, „Това, което Ние, Братството на Просветлените и Просветените в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, ще ви кажем …“, „Братството на великите Учители“, „Ние знаем ВСИЧКО“. Повечето от тези изрази са в Писмо 4, но в Писмо 9 ни е дадено определение за Христовото Съзнание: „ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ е духовното съзнание на всички велики Учители. Няма по-висше.“

Нека го повторя: „ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ е духовното съзнание на всички велики Учители.

Някъде из нета попаднах на една интересна информация: В древността (преди появата на Исус Христос) терминът ХрЕстос е бил използван в смисъла на ученик на духовна школа, а терминът ХрИстос е означавал помазан, посветен учител в духовността.

Когато един духовен търсач или ученик, каквито сме всички ние, стане / бъде просветен, когато той е наясно с ПОЗНАНИЕТО за ДУХОВНАТА ИСТИНА на СЪЩЕСТВУВАНЕТО до такава степен, че да може да предаде това познание на другите, когато стане Учител, тогава той става ХРИСТОС. Отново имаме насоченост към Другия. Не към себе си. Не пазим тези познания за себе си, за да се възползваме от тях, както са правели духовниците преди и го правят и сега, те трябва да бъдат предадени на други. Тогава влизаме в Христовото Съзнание. Така че пригответе се, приятели, за да влезем в ХС, трябва да можем да предаваме духовните си знания на другите, да станем УЧИТЕЛИ на Духовната Истина, не на Религиозната.

Ето и два цитата, в които е скрито точно това послание, че ние трябва да станем Учители:

„За да намерите Небесното Царство, където душата е в хармония с Божествената Реалност, във вашето развитие трябва да дойде момент, когато вече не искате да бъдете въвличани в земните възприятия и съзнанието, което хората обменят помежду си; когато копнеете да се оттеглите напълно и да се съсредоточите върху разпространяването на контакта си с Божествената Реалност към другите. Но внимавайте да не им налагате собствените си разбирания, независимо дали следват духовния път или не.“Писмо 7, Учебно издание: стр. 384, §126.

Който и Пророк да сте избрали да следвате, можете да бъдете сигурни, че той е САМИЯТ ЖИВОТ и е могъщ в Братството на великите Учители. Всеки Пророк, всеки Учител е възприемал една и съща РЕАЛНОСТ и е живял с молитви, за да може да си гарантира, че в крайна сметка ще постигне своята човешка цел – съвършенство в Рая.“ – Писмо 4, Учебно издание: стр. 179, §30.

Аз, ХРИСТОС; НИЕ, БРАТСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ…“

Да, няма по-висше съзнание от ХС, Но…. Има едно НО. Четейки Писмата, стигнах до извода, че в Нивото на ХС има Под-Нива. Христос казва, че той, Мохамед, Буда и други Учители продължават духовното си развитие, докато всички те не се издигнат в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ. Когато прочетох това, малко се озадачих, защото се казва, че той продължава своето развитие, докато не се издигне в Христовото Съзнание. В първият момент се обърках, защото си помислих, че индивидуалността на Исус не е достигнала до Христовото съзнание, но след това вниманието ми попадна на частицата „в“. Това може да говори само за едно, Че ВЪВ самото ХС има нива на съзнание, в които тези , които вече са попаднали там, да се издигат. Колко са тези Нива ВЪВ ХС, пак никъде не се казва, но е напълно възможно тези под-Нива да са „другите измерения, за които Христос се грижи. След това отново прочетох цитата от Писмо 1: „Просветлението, което преживях в пустинята, ми позволи да постигна до голяма степен ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, още докато бях на Земята.“ и вниманието ми този път се спря на „ми позволи да постигна до голяма степен“. Това потвърди предположението ми, че ВЪВ самото ХС има нива или степени, или може би нива и под-нива. Възможно е обаче и да е имал предвид, че, бидейки все още на Земята в тяло, не е можел да достигне до най-високата степен на ХС, но след смъртта си вече я достига, защото след това казва: Аз отдавна се извисих до най-високите честоти на вибрации в Небесните Царства и съм самото индивидуализирано Божествено Съзнание. Моето съзнание може да обгърне вашия свят и да достигне до всеки, който ме призове.“ – Писмо 4, Учебно издание: стр. 178, §25.

Не че това е от някакво значение за развитието ни, ние първо да достигнем до ХС, да научим Истините за Съществуването, Да станем Учители на тези Истини, пък после ще му мислим, колко още степени имаме да достигаме, ако има такива.

За следващите два цитата взимането ми попадна на друго място. Нека ги прочета първо:

Цитат 1: „Безброй много изключително извисени, съвършени, одухотворени, прелестни и любещо-интелигентни души имат достъп до измерението на Христовото Съзнание и работят заедно с мен в помощ на хората.“ Писмо 7, Учебно издание: стр. 352, §18.

Цитат 2: „Когато с разбиране и осъзнаване една душа достигне до най-високите честоти на вибрации, до Христовото Съзнание, тя може да направи преглед на възходящите и низходящите вибрационни измерения спрямо човешкото на Земята.“ Писмо 8, Учебно издание: стр. 390, §5.

Вниманието ми попадна на думата „души“. Тези души, за които се говори в цитатите, дали са души във физическо тяло или не? Мога да предположа, че във втория цитат става дума за една душа извън тялото, щом тя може да направи преглед на човешкото на Земята. А в първия за души, които са все още на Земята, но вече имат достъп до ХС. Така или иначе, със или без тяло, достигането до ХС става чрез ДУШАТА и чрез приемането на всички живи същества, като израз на Любовта и Интелигентността на Източника на Цялото Творение. Христос казва:  „Затова, независимо от мислите или думите на другите – вяра или неверие, любов или омраза, приемане или отхвърляне, – цялото ми съзнание остава чиста безусловна ЛЮБОВ.Писмо 7, Учебно издание: стр. 350, §14.

Съществено е обаче да знаем, че Христовото Съзнание И Учението, което ни се предоставя чрез Писмата, са две различни неща. Учението е само пътят към Христовото Съзнание и ние всички вървим по него. За да достигнем до ХС, ние първо трябва да научим ИСТИНАТА за всичко СЪЩЕСТВУВАЩО, да започнем да я прилагаме на практика, след това да станем учители на тези Истини, като във всяка една ситуация, в която попадаме, да ПРОЯВЯВАМЕ ЛЮБОВ, при това не само Любов, а Безусловна Любов, честотата на вибрациите на нашите мисловни и емоционални форми трябва да достигне 205 херца.

Пътят към Христовото Съзнание е процес. Този процес е самостоятелен и индивидуален, различен за всеки един от нас. Всички искаме да достигнем до Христово съзнание, но това не означава, че всички се учим по един и същи начин, затова не трябва и да съдим другите. Бързината, начинът на възприемане, изпитанията и опитностите, през които ще преминем по време на обучението, както и самото прилагане на наученото в практиката, са строго индивидуални и зависят от това каква цел си е поставила Душата в настоящия живот. Благодатта и радостта са един от индикаторите за издигане на нашето съзнание по посока на Христовото БС.

Гергана Иванова

Съзнанието

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *