Противоречията – безумието на религиозните догми

“И до ден-днешен религиозните фанатици вярват, че след като „Бог“ е говорил на Моисей, именно Той би трябвало да е заповядал последвалите кръвопролития. Във вашата Библия има множество ужасяващи описания за подобни изтребления и войни, които се приемат за допустими, оправдани и правилни, защото се смята, че „Бог“ е изисквал да се воюва срещу езичниците.

Не виждате ли необузданите ПОДБУДИ НА ЕГОТО в историята на евреите, където е „използван” дори „Бог“, за да ги освободи от вината им? В моменти на себевъзвеличаване за тях било допустимо и справедливо да пренебрегват Десетте Божии Заповеди и да се отдават на масови кръвопролития. Вярвали, че не извършват грях, защото убийствата били разпоредени от „Бога“. Какъв „Бог“!” Писмата на Христос, Писмо 6 

ПРОТИВОРЕЧИЯТА
Безумието на религиозните догми

Библията е изпълнена с многобройни противоречиви тези и инструкции, което показва ясно, че по-голямата част от текстовете са манипулация на човешки умове, а не слово от всемогъщ и безгрешен Бог, който не би трябвало да изпада в противоречия. Вярата не бива да е сляпа и глуха, защото ни поставя в сляпо и глухо подчинение на нечии интереси.

Очевидно противоречията между текстове от Стария и Новия Завет са най-големи, което поражда основателни въпроси, дали Христос не е дошъл да отмени Тора (свещена книга на юдаизма, основна част от Стария Завет), поне с посланията, които са включени и останали непроменени в Библията?

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;“ (Матей 10:34)

„… всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат;“ (Матей 26:52)

 “Видях, как глупец се укоренява, и веднага проклех дома му.“ (Йов 5:2)

„… слънце да ви не залязва гневни;“ (Ефесяни 4:26)

„Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето.“ (Йоан 3:13)

„… и Илия се понесе във вихрушка към небето.“ (Втора книга Царства 2:11)

„Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско.“ (Йоан 5:31)

„Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си …“ (Йоан 8:18)

„Блажен е оня човек, който се бои от Господа … Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.“ (Псалми 112:1-3)

„по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.“ (Матей 19:24)

„тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си … и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.“ (Изход 32:27)

„Не убивай.“ (Изход 20:13)

„Помни съботния ден, за да го светиш;“ (Изход 20:8)

„новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя: беззаконие – и празнуване!“ (Исая 3:22 или 1:13)

„Аз не ще излея върху вас Моя гняв; защото Аз съм милостив, казва Господ, – няма вечно да негодувам.“ (Еремия 3:12)

„… вие разпалихте огъня на гнева Ми; той ще гори вечно.“ (Еремия 17:4)

„Защото по благодат сте спасени чрез вярата… не е от дела.“ (Ефесяни 2:8-9)

„Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра.“ (Иаков 2:24)

„Бог не е човек, та да лъже, нито е син човешки, та да се отмята.“

„И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на Своя народ.“

„ако пък стане повреда, нека даде живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено.“ (Изход 21:23-25)

„да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.“ (Матей 5:39)

„ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик;“ (Лука 14:26)

„Почитай баща си и майка си“ (Изход 20:12)

„Не си събирайте съкровища на земята…“ (Матей 6:19)

„В къщата на праведника – обилни съкровища…“ (Притчи 15: 6)

„… видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.“ (Битие 32:30)

„Бога никой никога не е видял.“ (Йоан 1:18)

„син не ще понесе вината на баща…“ (Езекиил 18:20)

„Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата…“ (Изход 20:5)

„Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум.“ (Притчи 3:13)

„… защото, голяма мъдрост – голямо страдание, и който трупа познание, трупа тъга.“ (Еклисиаст 1:18)

(Psalm 145:6): The Lord is good to all. Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

„… правя мир и причинявам бедствие (от английски evil е зло). Аз, Господ, върша всичко това.“

„… а който пък каже: „безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.“ (Матей 5:22)

Иисус: „Вие, безумни и слепи… (Матей 23:17)

„Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого“ (Иаков 1:13)

„Подир тия събития Бог, изкушавайки Авраама, му рече…“ (Битие 22:1)

„И сега Аз избрах и осветих тоя дом, та името Ми да бъде там довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там през всички дни.“ (Втора книга Паралипоменон 7:16)

„Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове…“ (Деяния 7:48)

„И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си? Той каза: чух гласа Ти в рая, и ме достраша…“ (Битие 3:9,10)

„А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели;“ (Йоан 5:37)

„После възлезе Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет Израилеви стареи, и видяха Бога Израилев (…) те видяха Бога, и ядоха и пиха.“ (Изход 24:9-11)

„(…) Когото никой от човеците не е видял, нито може да види.“ (I Тимотей 6:16)

„(…) които ме търсят, ще ме намерят;“ (Притчи 8:17)

„Тогава ще ме викат, и аз не ще чуя; от сутрин ще ме дирят, и не ще ме намерят. (Притчи 1:28)

„и на деветия (ден) от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертва Господу“ (Левит 23:27)

„защото Аз не говорих на бащите ви и не им давах заповеди за всесъжения и жертви в оня ден, когато ги изведох из Египетската земя“ (Еремия 7:22)

„И Мелхола, Сауловата дъщеря, остана без рожба до деня на смъртта си.“ (Втора книга Царства 6:23)

„(…) и петте синове на Мелхола, Саулова дъщеря…” (Втора книга Царства 21:8)

„Гневът Господен пак се разпали против израилтяните и подбуди между тях Давида да рече: иди, преброй Израиля и Иуда.“ (Втора книга Царства 24:1)

„Подигна се сатана против Израиля и подбуди Давида да преброи израилтяните.“ (I Деяния 21:1)

„и кога тръгнете, ще тръгнете не с празни ръце: всяка жена ще измоли от съседката си и от съжителката си сребърни и златни неща и дрехи, и вие ще премените с тях синовете и дъщерите си и ще оберете египтяни.“ (Изход 3:21, 22)

„Не притеснявай ближния си и не бъди грабител.“ (Левит 19:13)

„и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.“ (Левит 1:9)

„Вашите всесъжения не са Ми угодни, и вашите жертви не са Ми приятни.“ (Иеремия 7/6:20)

„Да нямаш други богове освен Мене; да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,“ (Второзаконие 5:7,9)

„Бащите да се не умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите; всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван.“ (Второзаконие 24:16)

„Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро, и ще получиш похвала от нея; защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч: той е Божий служител и отмъщава с гняв ономува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате; защото те са Божии служители, и с това именно служене са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх; комуто чест – чест.“ (Римляни 13:1-7)

„И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа: било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци.“ (Първо послание на Петър 2:13, 14)

„отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.“ (Матей 22:21)

Същите заповеди се срещат и в Тит 3:1, Матей 23:2-3 и Еклисиаст 8:2, което ни кара да предположим, че християните трябва да се подчиняват на закона. Въпреки това много други цитати противоречат на по-горите:

„(…) трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци.“ (Деяния 5:29)

Също така Даниил 3:16-18, 6:7-10, Деяния 4:26, 27, Марк 12:38-40, Лука 23:11, 24 и 33-35, където навсякъде се казва, че законите не трябва да се спазват. Така че всеки може да избере морала според изгодата си в ситуацията.

Според Изход 20:15 и Левит 19:13 кражбата е строго забранена.

Въпреки това в Изход 3:21-22,12:35-36 и Лука 19:29-34 кражбата се насърчава.

Трябва ли да съдим другите? Иисус е цитиран в Matthew 7:1-2 (това се казва и в Лука 6:37 и 1 Коритяни 5:12):

„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.“

Но в Коритяни 5:12 и 6:2-4 се казва точно обратното. Както и в Йоан 7:24:

„Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.“

Как стои въпросът с лъжите?

В Изход 20:16, Прит. 12:22 и Откр. 21:8 се казва, че лъжата е забранена.

Но в Ис. Нав. 2:4-6, Изход 1:18-20 и 3 Цар 22:21-22) лъжата се подкрепя…

Разрешено ли е да убиваме?

В Изход 20:13 се казва „Не убивай“

Но Изход 32:27, Числа 31 и още хиляди други стихове показват, че Бог заповядва да убиваме.

Източник

Противоречията

One thought on “Противоречията – безумието на религиозните догми

  1. 25 години ме лъгаха сектата на адвентистите от седмия ден за този бог, оказа се, че е измислица и затова, че бог ме обича, аз трябва да им дам парите си, имота си, живота си и всичко, което притежавам. Платена любов с всичко, което притежавам плюс 27-годишна депресия, която получих от самотата, произведена от лъжите и измамите на сектата. За 25 години „бог“ не можа да ми отговори на нито една молитва и аз се чудех защо. Вече разбрах, че не съществува, освен в страниците на библията като литературен герой. Сбърках, че се доверих, не се доверявайте и вие!!! 21 години съм работила за сектата и аз и над сто човека, които сме работили за нея ни излъгаха, че ще ни водят на работа за пенсионен стаж. Включително и мен. Светците лъжат за пари и имоти, не им се доверявайте. Упражняват психическо насилие, морален тормоз, контрол на ума и черна педагогика за капана „бог“…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *