Правилник на Сдружението

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) В този правилник се уреждат правилата и редът за извършване на общественополезна дейност на СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ” и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото ѝ.
(2) СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.
(3) Според чл. 17, т. 8 от Устава правилата и редът за извършване на дейността на СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ” се определят от Управителя му.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 2 СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ” извършва дейност в обществена полза, като предметът на дейност обхваща дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на развитието и утвърждаването на духовните ценности и гражданското общество; Издателска и рекламна дейност – превод, подготовка, издаване и разпространение на печатни издания и материали; Просветна дейност – организация и провеждане на обучения, курсове, семинари, конференции и други събития; Консултантска дейност – предоставяне на консултации, извършване на изследвания, анализи и други; Конферентна дейност – организиране и провеждане на конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други; Други стопански дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на целите му

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 3 Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението като се използват предвидените средства.
Чл. 4 Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО и средствата за тяхно постигане са: Да развива и утвърждава духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество; Да подпомага хората, интересуващи се от идеи и практики за духовно и личностно развитие, да се запознаят и вникнат по-дълбоко в житейските философии, представени, произлизащи или директно свързани със Христовото Духовно Учение от изданията с оригинално заглавие „Christ returns – speaks his truth”, в български превод ”Писмата на Христос”; Да насочи общественото внимание към духовните ценности и поведението на хората един към друг; Да полага усилия за намаляване агресивността и противообществените прояви в обществото; Да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии в духовните сфери на обществения живот; Да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението; Да се стреми да подобрява качеството на живот на хората, като им помага да достигнат до вътрешната си сила и хармония; Да стимулира равнопоставено отношение между половете, всички етноси и религиозни групи; Да подпомага и защитава интересите на членовете на Сдружението; Други цели, позволени от закона.
Чл. 5. Средствата за постигане целите на Сдружението. За да изпълнява своите цели, Сдружението може да използва всякакви разрешени от закона средства, като: Организира издателска и рекламна дейност, срещи, курсове, семинари, културни и други мероприятия, с цел популяризиране дейността на сдружението; Създава и поддържа интернет страница, както и онлайн библиотека с материали, свързани с духовното и личностното развитие; Осъществява и развива вътрешно и международно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества и асоциации със сродна цел по повод събиране и усвояване на информация за духовно и личностно развитие; Участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции; Мотивира и насърчава своите членове за участие в обществено-полезни дейности чрез личен труд и предоставяне на интелектуални и други ресурси за изпълнение на целите на Сдружението; Организиране на дарителски акции и популяризиране примера на дарителите; Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните цели на Сдружението; Работи за създаване на неформални структури от творчески тип и мрежа от сътрудници и спомоществователи за осъществяване целите на Сдружението; Извършва директно и индиректно идейно подпомагане на физически и юридически лица, споделящи целите на сдружението; Осъществява партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на духовното и личностно развитие; Популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от семинари и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на обществото към целите на Сдружението; Използва за постигане на целите си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина; приходи от реклама и спонсорска дейност; приходи от културни и други мероприятия; доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности; Създаване и поддържане на помещения, необходими за постигане целите на Сдружението; Осъществява всякакви помощни дейности за постигане целите на Сдружението, които не противоречат на националното законодателство.

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6 (1) Върховният орган на СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”, Общото събрание, в съответствие с чл. 10, т. 4 и т. 5 от Устава ежегодно приема бюджета на сдружението за следващата година и отчета на дейността за изтеклата.
(2) Управителят на СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ” в съответствие с чл. 17, т. 8 от Устава на сдружението определя реда и организира извършването на общественополезната дейност на сдружението;
(3) Управителят в началото на всяка календарна година изготвя доклад за дейността на сдружението през изминалата година. Докладът трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
(4) Управителят предоставя годишния доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението на хартиен или електронен носител в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.
Чл. 7 (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 и чл. 6 от настоящия правилник може да се създават работни групи от специалисти.
(2) Специалистите – членове на работните групи – може да бъдат както членове, така и външни на сдружението лица.
(3) Работните групи се създават по решение на Управителя.

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
НА СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”

Чл. 8 Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
Чл. 9 Финансовите средства на Сдружението се набират от членски внос; дарения от спомоществователи; национални и международни програми, осигуряващи финансиране на нестопански организации; приходи от осъществяването на стопанска дейност, както и от всички останали придобивни способи, допустими от закона.
Чл. 10 Разходите се извършват съобразно годишен бюджет, изготвен от Управителния орган и приет от Общото събрание.
Чл. 11 (1) При осъществяване на дейността си СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ” разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.
(2) Сдружението може да придобива възмездно движими вещи и вещни права върху недвижими имоти, както и да бъде страна по възмездни двустранни договори, свързани с регламентираната стопанска дейност на сдружението и необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите на сдружението.
(3) Имуществото на сдружението може да се разходва само за постигане на определените цели, съгласно Устава, законовите разпоредби и настоящите правила.
(4) Сдружението може да разходва безвъзмездно средствата си постигане на целите, определени в Устава и в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.
(5) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение на Управителя, когато е в полза на лицата, изброени в чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ
Чл. 12 Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41 ал. 3 т. 1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, които са публично обявени.
Чл. 13 Сдружението може да разходва и средства за:
(1) Осъществяване на функции на органите на сдружението и изпълнение на правомощията им, включващи: разходи за поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество; разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, възнаграждения по наети по граждански договори експерти и работни групи, осигурителни вноски на работещи към сдружението членове;
(2) Разходи по осъществяване на организацията и административното управление на дейността на сдружението, включително разходи по организацията и провеждане на Общи събрания; необходими командировки в страната и в чужбина на членове на сдружението и на външни на сдружението лица, свързани с осъществяването на конкретни задачи.
Чл. 14 Сдружението може да подбира дейности, начини и лица за подпомагане в зависимост от целите си и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.
Чл. 15 Сдружението не разпределя печалба. Ако годишните му приходи надхвърлят годишните му разходи, излишъкът ще бъде инвестиран в разширяване на общественополезните дейности на сдружението.

Настоящите правила са приети от Управителя по силата на чл. 17, т. 8 от Устава на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ”.
Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.

Управител:

Правилник на Сдружението