Общи молитви, I част

Единият вид ОБЩИ МОЛИТВИ много приличат на индивидуалните – група хора, на едно и също място и по едно и също време, се молят – всеки по свой начин, на своя Бог и със собствени цели. Разликата би могла да дойде от това, че мястото, където редовно се провеждат молитви, се насища с енергия с по-висши честоти. По-чувствителните могат да я усетят, влизайки в прочута катедрала, в посещавана джамия или друг молитвен храм.

При втория вид колективни или общи молитви група хора се молят, в един и същи момент, на едно или повече места, но с една и съща цел. Те са особено интересни заради духовно-енергийната наситеност, породена от евентуалния еднопосочен „усилващ ефект“ на групата, с който се съпровожда молбата, желанието или искането на молещите се.

По този повод си спомням изказвания и конференции на Грег Брейдън (Gregg Braden), например за колективна молитва в Ливан за намаляване на престъпността. Изучавайки този вид молитви, изследователи са достигнали до сравнително сложна математическа формула, според която да се определи минималния брой на молещите се, за да се получи някакъв реален ефект на съответното място. Дотук добре, възможно е да съм го пропуснал, но не съм чувал Грег Брейдън да уточнява дали резултатът от общите молитви е постоянен или временен.

По-късно, при срещата с Писмата на Христос разбрах, че резултатът, когато изобщо го има, би могъл да бъде единствено краткотраен. „Но в дългосрочен план състоянието на Личното или Националното съзнание отново ще се върне към предишните си преживявания и ще предизвика същите негативни въздействия върху здравето или делата им, както и преди. Не е възможно да внесете трайни промени в живота си, ако не промените съзнанието си.“ Писмо 1, §20-23, Учебно изд.

Поставя се въпросът дали е възможно да отменим негативните въздействия в нашия свят с колективни молитви?

Ако приемем за достоверни думите на организаторите на подобни мероприятия, вероятно е възможно някакво подобрение заради енергията, която се акумулира по време на молитвата, но не и истинската й реализация заради неотменимата работа на електромагнетизма – причина-следствие. Състоянието в даден район ще се подобри дълготрайно само ако отпаднат причините (доминиращо тежко съзнание на обитателите – мисли, думи, дела, замърсявания във физически план).

„Освен това, независимо какви са вашите вярвания в „спасението от греховете“, те са пълна заблуда, тъй като Законът за причинно-следствената връзка е непреодолим и е присъща – неизменна – естествена характеристика на съществуването. Не можете да разделите следствията от причините, нито да заличите причините и да запазите следствията. Това е Истина във всяко ниво от вашето Съществуване.“ Писмо 3, стр. 131, §6

Да се върнем за момент към първия цитат за невъзможността да направим трайни промени в своя живот, ако не променим състоянието на съзнанието си. Намираме се пред едно кратко изречение, но в същото време – кардинална и особено важна точка, която също определя нашите ПРИОРИТЕТИ за духовно развитие. Тези, които продължават напред в работата с Учението в Писмата на Христос, могат да разберат сравнително бързо, че

• за промяна на колективното съзнание е необходимо преди всичко старателна лична работа, насочена навътре към себе си, към собствената си същност. Непосредствената цел е постигането на постепенен контрол и пречистване на егото, за да се даде пространство за изява на Душата. Ако това е вярно,

• целта на колективната молитва и медитация трябва да помогне за увеличаване на енергията, насочена към сърцето и умовете ни, за да влезем по-лесно в контакт с Божествения Живот, който изпълва и нашето същество;

• Всяка молитва, която ни насочва „навън“, към други „светове“ или към други „цели“, може да не е най-подходящата… не само за нас, последователите на Писмата, но и за всеки друг участник.
Ще отбележим само, че колективни молитви се организират и от официалните църкви. Ето два скорошни примера, свързани с празнуването на деня на примирието след Първата световна война. Датата е 11.11.2019 година, а за начало на молитвите е обявен 11:11 часа местно време:

• „Молитвени намерения, предложени от Световния съвет на църквите (WCC), Молитвени намерения, предложени от Световното общество на реформираните църкви (WCER) на Реформираната евангелистка църква, Франция.“

• „Време за молитва за мир, инициативи на Католическата църква – за трета година Епархията на френската армия и Конференцията на епископите на Франция предлага време за молитва за мир на всички епархии по случай 11 ноември.
По повод практиките на движението „Нова епоха“ (New Age), но и както видяхме в примера на Грег Брейдън, би могло да отбележим, че:

• се водят молитви и общи медитации с най-благородни цели – за промяна/спасяване/подпомагане…; за намаляване на наказателните дела, прекратяване на войните, спасяване на страни в трудни ситуации, спиране на гигантски пожари, но и в други области – защита на животински видове, географски райони или цялата природа на Земята.

• В най-добрия случай, т.е. когато не са изцяло манипулативни, подобни действия биха имали само временни резултати и най-сигурният ефект е, че насочват енергията на много хора в неизвестна посока.

Да се върнем и към мисълта на Христос за значението на колективното съзнание. Видно е, че всеки добронамерен и здравомислещ човек, който иска да промени условията на съществуване на Земята, би трябвало да приеме промяната на съзнанието в обществото за най-важна задача. Елементарната истина е, че колективното съзнание е съвкупност от индивидуални съзнания. Но, както и при индивидуалните молитви, веднага се поставя въпросът дали имаме право да влияем на съзнанието на друг против неговата свободна воля, дори и без неговото знание, независимо че ние смятаме, че това е за негово „добро“? Можем ли да отнемем правото на другите сами да вземат решения за себе си?

И така, колективното съзнание може да бъде издигнато в дългосрочен план само ако съзнанието на индивидите, които го съставят, се повиши. Това означава, че една голяма част от хората трябва да вземат решение да го направят според собствената си воля. И естествено, да преминат през всички необходими уроци и опитности. Да се очаква, че човек или група хора могат да бъдат променени или превъзпитани вследствие на колективни молитви е несериозно. Това може да направи единствено самия човек и само по този начин може да се постигне трайна промяна в съзнанието на хората.

От казаното дотук се вижда добре, че за последователите на Писмата на Христос е по-важно да насочват енергията си, за да си съдействат по Христовия Път, който е „труден, тесен и каменист“. Също така биха могли да помагат и на хората, които го желаят, да опознават себе си и божествената част (Душата), и да се издигат духовно – отвътре навън – променяйки постепенно и колективното съзнание.

Участието в общи молитви, насочени извън собствената си същност и с други цели освен връзката с Божественото Съзнание, е въпрос на личен избор. По-важното в случая е разбирането, че дори да е израз на свободна воля и макар и да е съвършено разбираемо от чисто емоционална гледна точка, подобно участие НЕ Е СВЪРЗАНО с Христовия Път и Учение.

Христос се е върнал, воден от любовта си към всички хора и към цялото човечество, но и с ясното разбиране за изключителното значение на състоянието на световното съзнание. Ако съществуваше и най-малката възможност да се постигне някакъв резултат за човечеството с общи молитви за световен мир и за издигане на световното съзнание, Христос със сигурност щеше да ни е дал инструкции и молитви за генерално справяне с всички важни проблеми! Нали Той е Спасителят на човечеството?! Защо трябва да полагаме толкова много усилия, да отдаваме време и енергия да се пречистваме духовно, ако това можеше да стане само с молитви, пък били те и световни? Истината е, че Учението на Христос от Писмата е възможно най-ефикасното средство за реална промяна на човешкото съзнание и това може да стане само с ежедневна работа и лични усилия.

Изглежда примамливо и благородно да се молим за повишаване на нечие съзнание, но единственият, който го може, Божественият Живот, не би го направил, без да бъде поканен – не би го вършил против волята на отделния човек. Ако другото беше възможно, то отдавна щеше да е сторено още с Адам и Ева или с Каин и Авел – но очевидно е в пълно противоречие с „изначалното намерение“ на Божественото Съзнание/Живот за човечеството и за развитието на нашите души чрез собствени преживявания.

„Ще изграждате стабилно разбиране за Божественото Съзнание, което присъства в цялата Вселена. Неговата всемирност и обхват на съзидание ще се установяват все по-твърдо във вас чрез искрени възхвали. В тишината и покоя всички вие ще достигнете до БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и ще ГО поканите да завладее с любов умовете и сърцата ви. Така малко по малко ще ставате единни, а ТО все повече и повече ще направлява света, каквото е и изначалното МУ намерение.“ Писмо 9, стр. 497, §137

Да се молим за повишаване на нечие съзнание е и в пълно противоречие с неотменимото действие на електромагнетизма в нашия свят, защото как бихме могли да отменим жътвата от нещо, което някой друг е посял за себе си или всички ние сме посели в цялата планета?

Целта на молитвата и медитацията е ЛИЧЕН КОНТАКТ с Божественото Съзнание и медитирайки в МАЛКИ ГРУПИ ще помогнем да го привлечем към себе си, но и към другите около нас. Тук е мястото за един красив цитат на Христос, също от Писмо 9 „Силно ви насърчавам да се съберете заедно в неделя, за да говорите за многобройните си благословения, искрено да благодарите и от дъното на сърцето си и да издигнете духа си, възхвалявайки това, което ви даде да бъдете.

Медитирайте заедно, за да привлечете Божественото съзнание, чрез ума си, в съзнанието на света, така че природата на Божественото може все повече да прониква в природата на психиката на света с Неговата трансцедентна Любов.

Вашите групи ще излъчват енергия на духовно осъзнаване, която ще повлияе на умствените енергии около вас.“

Обърнете внимание, че хората ще привлекат Божественото съзнание в съзнанието на света чрез собствените си умове, а не обратното!

Колективната молитва, насочена към Божествения Живот вътре в нас, няма нищо общо с тази, насочена навън, понякога в неизвестна посока, за да повлияе на нещо или на някого. По-разумно би било да не се доверяваме сляпо на добронамерени призиви – нали и разпъването на Христос също е извършено от хора с добри намерения и за общото благо…

Завършваме с най-доброто предложение за издигане на световното съзнание, което някога е правено на човечеството:

„В същото време бъдете сигурни, че никога няма да можете да създадете нови условия за себе си, докато не откриете КАК и ЗАЩО сте формирали разрушителни и негативни обстоятелства в миналото. Всичко, което преживявате в момента, сте произвели и задвижили с предишни свои мисли, думи и действия. Така че не се възмущавайте от сегашните условия и обстоятелства – вие сами сте си ги създали.

Затова бъдете разумни, прочетете моите Писма и посветете цялата си сила и воля да откриете средствата, които преди сте използвали от невежество, за да рушите живота си. После направете нужните стъпки, за да пречистите съзнанието си.“ Писмо 6, стр. 311, §97, Учебно изд.

От екипа

Общи молитви

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *